Radio RAsa
RADIO RASA
Schaffhausen
052.624.67.75
info@rasa.ch